Categories

Posts

मैं अभागा तुमसे दूर

अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव कृत्वा  तविषस्य प्रचेतः। तं त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीलाहं स्वा तनूर्बलदेयाय मेही।। ऋग्वेद 10/83/5 अर्थ- हे (प्रचेत) परमज्ञानी परमेश्वर ! मैं (अभागाः सन्) भाग्यहीन (तविषस्य) बल उत्साह…