Categories

Posts

अज्ञानियों की दुर्गति

इमे ये नार्वाड्.न परश्चरन्ति न ब्राहाणसो सुतेकरासः। त एते वाचमभिपध पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः।। ऋग्वेद 10/71/9   अर्थ -(इमे ये ) ये जो अविद्वान (अवार्डन न ) न तो इस…